Právní stránky

Ochrana údajů

1. přehled ochrany údajů

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, na jejichž základě vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?
‍Zpracování údajů
na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jejich kontaktní údaje najdete v právním upozornění na těchto webových stránkách.

‍Jakshromažďujeme vaše údaje?
‍Na jedné straně jsou vaše
údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Může jít například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.
Další údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

‍K čemuvaše údaje používáme?
‍Některé
údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

‍Jakámáte práva týkající se vašich údajů?
‍Máte
právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V případě dalších dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.
Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů v části „Právo na omezení zpracování“.

Analytické nástroje a nástroje od poskytovatelů třetích stran

Když navštívíte naše webové stránky, lze statisticky vyhodnotit vaše chování při surfování. K tomu slouží především soubory cookie a takzvané analytické programy. Analýza vašeho chování při surfování je zpravidla anonymní; chování při surfování nelze zpětně vysledovat.
Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace o těchto nástrojích a možnostech vznesení námitky najdete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

2 Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.
Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.
Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému subjektu

Správcem odpovědným za zpracování údajů na těchto webových stránkách je
hyperdigital UG (společnost s ručením omezeným)
K tisu 1
95131 Schwarzenbach am Wald
Telefon: +49 89 2155 8127 0
e-mail: contact@hyperdigital.de

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám pošlete neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

Pokud je zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 lit. e nebo f GDPR máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, na kterém je zpracování založeno, naleznete v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (námitka podle čl. 21 odst. 1 GDPR).
Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takového marketingu, což zahrnuje i profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud vznesete námitku, nebudou vaše osobní údaje nadále používány pro účely přímého marketingu (námitka podle čl. 21 odst. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právo na odvolání existuje, aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky spojení SSL nebo šifrované spojení SSL. Šifrování TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.
Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Informace, blokování, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

Pokud zpochybňujete správnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu trvání přezkumu máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je nezákonné, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.

Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich výmazu.

Pokud podáte námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR je třeba najít rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud není určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto vznášíme námitku proti používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisků k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé těchto webových stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou nevyžádané e-maily.

3. shromažďování údajů na našich webových stránkách

Soubory cookie

Některé internetové stránky používají tzv. cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie se používají k tomu, aby byly naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do vašeho počítače.
Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. „soubory cookie relace“. Po skončení návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě našich webových stránek.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může dojít k omezení funkčnosti těchto webových stránek.
Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. 1 lit. f DSGVO uloženo. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů zpracovány samostatně.

Soubory cookie, které používáme na našich webových stránkách, jsou

Tato tabulka souborů cookie byla vytvořena a aktualizována správcem souhlasu - CookieFirst.

Souhlas s používáním souborů cookie.

Soubory cookie používáme k zajištění správného fungování našich webových stránek. Abychom získali váš platný souhlas s používáním a ukládáním souborů cookie v prohlížeči, který používáte k přístupu na naše webové stránky, a abychom jej řádně zdokumentovali, používáme platformu pro správu souhlasů: CookieFirst. Tuto technologii poskytuje společnost Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nizozemsko. Web: https: //cookiefirst.com označený jako CookieFirst.

Při vstupu na naše webové stránky se naváže spojení se serverem CookieFirst, abychom od vás mohli získat platný souhlas s používáním určitých souborů cookie. Společnost CookieFirst pak uloží soubor cookie do vašeho prohlížeče, aby mohla aktivovat pouze ty soubory cookie, s nimiž jste souhlasili, a řádně to zdokumentovat. Zpracovávané údaje budou uloženy do uplynutí stanovené doby uložení nebo do doby, kdy požádáte o jejich vymazání. Odchylně od toho mohou platit určité zákonné lhůty pro uchovávání.

CookieFirst se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Dohoda o zpracování údajů

Se společností CookieFirst jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Soubory protokolu serveru

Naše webové stránky a společnost CookieFirst automaticky shromažďují a ukládají informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Shromažďují se následující údaje:

  • Stav vašeho souhlasu nebo jeho odvolání.
  • Vaše anonymizovaná IP adresa
  • Informace o vašem prohlížeči
  • Informace o vašem zařízení
  • Datum a čas vaší návštěvy našich webových stránek.
  • Adresa URL webové stránky, na které jste uložili nebo aktualizovali nastavení souhlasu.
  • Přibližná poloha uživatele, který uložil své preference souhlasu.
  • Univerzální jedinečný identifikátor (UUID) návštěvníka webových stránek, který kliknul na soubor cookie banneru.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

Typ a verze prohlížeče
Použitý operační systém
Adresa URL odkazujícího subjektu
Název hostitele přistupujícího počítače
Čas požadavku serveru
IP adresa

Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat.
Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek – za tímto účelem musí být zaznamenávány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.
Údaje zadané do kontaktního formuláře jsou proto zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám pošlete neformální e-mail. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.
Údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, budeme uchovávat, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.
Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) a/nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), protože máme oprávněný zájem na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů.
Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena. Tímto vznášíme námitku proti zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatelé těchto webových stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou nevyžádané e-maily.

Funkce komentáře na těchto webových stránkách

Pro funkci komentáře na této stránce se kromě vašeho komentáře uloží také informace o čase vytvoření komentáře, vaše e-mailová adresa, a pokud nepíšete anonymně, také vámi zvolené uživatelské jméno.

‍UloženíIP adresy
‍Naše
funkce komentářů ukládá IP adresy uživatelů, kteří píší komentáře. Vzhledem k tomu, že komentáře na našich stránkách před jejich aktivací nekontrolujeme, potřebujeme tyto údaje, abychom mohli v případě porušení zákona, například urážek nebo propagandy, proti autorovi zakročit.

‍Odběrkomentářů
‍Jako
uživatel webu se můžete po přihlášení přihlásit k odběru komentářů. Obdržíte potvrzovací e-mail, ve kterém zkontrolujete, zda jste vlastníkem zadané e-mailové adresy. Z této funkce se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu v informačních e-mailech. Údaje zadané při odběru komentářů budou v tomto případě vymazány; pokud jste nám však tyto údaje předali pro jiné účely a jinde (např. odběr newsletteru), zůstanou nám zachovány.

‍Doba uloženíkomentářů
‍Komentáře
a související údaje (např. IP adresa) jsou uloženy a zůstávají na našich webových stránkách, dokud není komentovaný obsah zcela vymazán nebo dokud komentáře nemusí být vymazány ze zákonných důvodů (např. urážlivé komentáře).

‍Právní základ
‍Komentáře
jsou ukládány na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám pošlete neformální e-mail. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává zrušením nedotčena.

4. analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.
Ukládání souborů cookie služby Google Analytics a používání tohoto analytického nástroje se zakládá na čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy.

Anonymizace IP
‍Na
těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa před odesláním do USA zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

‍Zásuvný modulprohlížeče
‍Ukládání
souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby společnost Google tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

‍Souhlas seshromažďováním údajů
‍Shromažďování
vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Soubor cookie pro odhlášení bude nastaven tak, aby se zabránilo shromažďování vašich údajů při dalších návštěvách těchto webových stránek: Deaktivujte službu Google Analytics.
Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

‍Zpracování smluv
‍Společnost
Google uzavřela smlouvu o zpracování smluv a při používání služby Google Analytics plně uplatňuje přísné požadavky německých úřadů na ochranu údajů.

‍Demografickécharakteristiky v Google Analytics
‍Tato
webová stránka používá funkci „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. To umožňuje vytvářet přehledy obsahující informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tyto údaje pocházejí z reklamy založené na zájmu společnosti Google a z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je popsáno v části „Námitka proti shromažďování údajů“.

‍Doba uložení
‍Data
uloženáspolečnostíGoogle na úrovni uživatele a události, která jsou spojena se soubory cookie, ID uživatele nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID systému Android), jsou po 14 měsících anonymizována nebo odstraněna. Podrobnosti naleznete pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Statistiky WordPress

Tyto webové stránky používají ke statistické analýze přístupu návštěvníků nástroj Stats společnosti WordPress. Poskytovatelem je Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.
Služba WordPress Stats používá soubory cookie, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Informace generované soubory cookie o používání našich webových stránek se ukládají na serverech v USA. Vaše IP adresa je po zpracování a před uložením anonymizována.
Soubory cookie „WordPress-Stats“ zůstávají ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte.
Ukládání souborů cookie „WordPress Stats“ a používání tohoto analytického nástroje se zakládá na čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek a reklamy.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může dojít k omezení funkčnosti našich webových stránek.
Proti shromažďování a používání vašich údajů do budoucna můžete vznést námitku kliknutím na tento odkaz, který v prohlížeči nastaví soubor cookie pro odmítnutí: https://www.quantcast.com/opt-out/.
Pokud soubory cookie ve svém počítači vymažete, musíte soubor cookie opt-out nastavit znovu.

5. zásuvné moduly a nástroje

Webová písma Google

Tyto stránky používají tzv. webová písma poskytovaná společností Google pro standardizované zobrazení písem. Při vyvolání stránky prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.
K tomuto účelu se musí používaný prohlížeč připojit k serverům společnosti Google. To informuje společnost Google, že naše webové stránky byly navštíveny prostřednictvím vaší IP adresy. Použití webových písem Google je v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR.
Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, použije váš počítač standardní písmo.
Další informace o webových písmech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda údaje zadané na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) zadal člověk nebo automatický program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webové stránky vstoupí na webovou stránku. Za účelem analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, čas strávený návštěvníkem na webových stránkách nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány společnosti Google.
Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou informováni o tom, že probíhá analýza.
Zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem chránit své webové stránky před zneužíváním automatického špehování a SPAMu.
Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujících odkazech: https: //policies.google.com/privacy?hl=de a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Přejít nahoru